STRONA GŁÓWNA
 Szkolenia PUP
 Informacje o GCI i CKNONW
 Szkolenia Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach
 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
 Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
 Regulamin GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Regulamin GCI  REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM
  INFORMACJI W RADZANOWIE

  1. Gminne Centrum Informacji powstało i przeznaczone jest do realizacji celów określonych w projekcie działalności.

  2. Gminne Centrum Informacji przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnących skorzystać z jego usług.

  3. Klienci korzystają z urządzeń GCI w godzinach ustalonych przez Wójta Gminy.

  4. Merytoryczną, organizacyjną i techniczną opiekę nad GCI sprawuje pracownik.

  5. Komputery i inny sprzęt biurowy znajdujący się w GCI, mogą być używane tylko podczas obecności pracowników GCI i pod ich nadzorem.

  6. Włączenie zasilania systemów komputerowych przed rozpoczęciem zajęć oraz jego wyłączenie po zakończeniu należy do obowiązków pracownika GCI.

  7. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń klient jest zobowiązany sprawdzić sprawność sprzętu na przydzielonym mu stanowisku. Wszelkie usterki należy zgłosić natychmiast do pracownika GCI.

  8. Po zakończeniu korzystania z danego stanowiska należy je doprowadzić do stanu wyjściowego.

  9. Do konfigurowania komputerów znajdujących się w GCI upoważnieni są wyłącznie jego pracownicy.

  10. W przypadku pracy przy komputerze należy wykorzystać jedynie oryginalne oprogramowanie zainstalowane w tych komputerach - zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania!!!

  11. W przypadku zainstalowania nowego oprogramowania należy uzgodnić to z pracownikiem GCI i upewnić się, co do praw autorskich danego programu, jeżeli nie jest to oprogramowanie typu freeware należy je usunąć po wypróbowaniu.

  12. Za szkody wynikłe w przypadku nie zastosowania się przez osobę korzystającą z nakazów punktu 10 i 11 zostanie ona obciążona kosztami usunięcia tych szkód.

  13. Należy uzgadniać z instruktorami chęć przechowywania swoich plików prywatnych na dyskach komputerów GCI - niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie ( nawet nieumyślne) danych użytkownika.

  14. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego pracownicy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.

  15. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba w danym czasie.

  16. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy.

  17. Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany stosować zasady BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.

  18. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachować spokój i ciszę.

  19. Korzystanie z wyposażenia GCI będzie niemożliwe podczas trwania kursów i szkoleń.

  20. Podczas zajęć za całość mienia zgromadzonego w GCI odpowiedzialność spoczywa na prowadzącym zajęcia.

  21. Osoba fizyczna lub prawna ma prawo do dowolnego korzystania z Internetu w ramach GCI.

  22. Kont e-mail i stron www nie wolno używać do celów sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami etyki lub obowiązującym prawem.

  23. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

  24. Abonent nie może zamieszczać treści o tematyce erotycznej.

  25. Konto każdego abonenta zostaje zabezpieczone hasłem. Powinno być ono jednak w jak najkrótszym czasie zmienione. Ze względu na fakt, że hasło nie zabezpiecza w 100% tajności informacji na koncie, GCI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia prywatności lub utraty danych.

  26. Wszystkie osoby odwiedzające Gminne Centrum Informacji zobowiązane są do wpisania swoich danych do ZESZYTU GOŚCI.

  27. Nie zastosowanie się do któregokolwiek z punktu regulaminu, obowiązujących norm prawnych lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności naruszającej dobre imię GCI może spowodować zakaz korzystania z GCI dla osoby, która się tego dopuściła!!!